img

ENGIE SAR jest jednym z liderów technicznych na rynku zamówień publicznych w Polsce. Przez ponad 25 lat Spółka zrealizowała (i wciąż realizuje) kilkaset umów o zamówienie publiczne przedmiotem których są przede wszystkim usługi utrzymaniowe jak również roboty budowlane wraz z towarzyszącymi im dostawami urządzeń.

ENGIE SAR dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, organizacyjnymi oraz formalno-prawnymi zapewniającymi sprawny proces ubiegania się o zamówienie, prawidłową realizację zawartych kontraktów, wywiązując się rzetelnie z nałożonych zobowiązań bez kar umownych i odstąpień od zwartych umów z przyczyn zależnych od ENGIE SAR.

Pod opieką serwisową Spółki znajdują się najważniejsze organy administracji publicznej i obiekty użyteczności publicznej w tym w szczególności:

Spółka posiada odpowiednią wiarygodność finansową, doświadczenie poparte referencjami, liczne certyfikaty podmiotowe i osobowe, umożliwiające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez ENGIE SAR i zapewniając jej tym samym skuteczność w przetargach publicznych.

 

Góra